lördag 21 mars 2015

Kalix Hamn AB absorberas

På måndag den 31/3 kommer kommunfullmäktige mest troligt att klubba igenom ett förslag från kommunstyrelsen att upplösa Kalix Hamn ABFörslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att en fusion mellan Kalix Hamn AB och Kalix Industrihotell AB ska omgående påbörjas och verkställas samt att Kalix Industrihotell AB är övertagande bolag av Kalix Hamn AB. 

Fusion genom absorption innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget. Det sker vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses de överlåtande bolagen utan likvidation.

Hamnbolaget bildades 2008-12-12 registrerades 2009-05-26 med namnet Karlsborgsverkens Hamnbolag AB. 2010-12-05 köper Karlsborgsverkens hamnbolag Sågkajen av KIAB som tidigare ägt och förvaltat kajen.  Bolaget bytte 2011-10-04 officiellt namn till Kalix Hamn AB. Under alla år KIAB ägde kajen har de haft intäkter från trafiken på många miljoner kronor. Var de pengarna har tagit vägen är det många som undrar men få som vet. De har då definitivt inte gått tillbaka till hamnverksamheten.

När muddringsprojektet startades var hamnbolaget optimistisk och drömde om bentonit och fällda skogar i hamnen. En hamn för hela Östra Norrbotten. Drömmen kunde ha blivit en sanndröm men slutade i ett brutalt uppvaknande när Kalix Kommun beslutade lägga ned Sågkajen,  köpa Fabrikskajen och bara muddra fram till den. Med mycket begränsade lagringsytor, dåliga transportvägar insåg nog de flesta att istället för en hamn för hela Östra Norrbotten skulle det bli en hamn för BillerudKorsnäs.

Hamnbolaget har trots allt jobbat hårt för att få nya kunder och produkter till hamnen, det har funnits många intresserade, men  det mesta stupat på brist på lagringsytor och för dåliga transportvägar. Kostnaderna för att transportera gods mellan kaj och magasin och upplag vid Sågkajen har blivit för höga för att göra hamnen till ett alternativ för Östra Norrbotten.

Kommunstyrelsen skriver i förslaget
Kalix Hamn har senaste åren skötts av arbetande styrelseordförande, som har utfört ett mycket bra arbete. En arbetande ordförande i en verksamhet som hamnen har, är inte en hållbar lösning på sikt. Då bolaget är ett mindre bolag och ej har så stor omsättning så finns det samordningsvinster, som mer effektiv styrning och en förbättrad kostnads- och kvalitetssäkrad administration. 

Hamnbolaget skriver i förvaltningsberättelsen för 2013
Kalix Hann AB har ingen egen personal. För ekonomi, redovisning och bokslut köps tjänster av Kalixbo. Kansliresurs köps av Kalix kommun. För drift-och service av Kalix Hamn har avtal upprättats med både ShoreLink AB och BillerudKorsnäs AB AB, Karlsborg. Sjöfartsverket och Kalix Hamn AB har slutit avtal för service ocn underhåll av den inre farleden. Upplägget köpta tjänster fungerar bra och är ekonomiskt fördelaktigt, men är resurskrävande för bolagsledningen.

Styrelseordförande Bernt Sturk har fungerat som VD, försäljare, och ibland också som arbetsledare och springpojke. Det går ju naturligtvis inte att driva ett bolag på det sättet. När nu Bernt Sturk drar sig tillbaka och Kalix Hamn AB  troligtvis är bara en ett klubbslag ifrån att försvinna som bolag så återstår att se vad som nu händer med hamnen. De visioner och drömmar om en blomstrande hamn som fanns ligger nog begravda tillsammans med muddermassorna i de halvfulla invallningarna som i slutändan visade sig kosta sågkajen.

Går allt tillbaka till "business as usual" där inkomsterna från trafiken i hamnen går in i något svart hål inom KIAB och Fabrikskajen förfaller år för år som Sågkajen gjorde eller kommer det att fonderas pengar för framtida muddringar och kajunderhåll. Det återstår att se.

Det skulle inte förvåna mig om Fabrikskajen inom några år åter tillhör BillerudKorsnäs och cirkeln är sluten  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar