tisdag 11 november 2014

Slutrapport – Muddring av farled och hamn i Karlsborg

Sitter och läser slutrapporten för muddringsprojektet. Slutsatsen i rapporten är
Det övergripande målet var att skapa året runt sjöfart för Kalix hamn, vilket har uppnåtts.
Möjligheterna att ta in större fartyg har nåtts, vilket innebär att möjligheterna till expansion
föreligger för den nya hamnen. Detsamma gäller målen med nya aktiviteter kring den nya hamnen dvs nya etableringar och nya arbetstillfällen vilka ligger i nivå med förväntat resultat.

I slutet på rapporten sammanfattar projektledaren Lennart Vikström förbättringsområden, han kanske skulle haft rubriken "Varför blev det inte som tänkt".

Jag tycker Lennart sammanfattar problemen ganska bra. Frågan är varför man inte slog full back i maskin och ändrade kursen redan innan första upphandling av invallningen. Kalix Kommun seglade vidare med ett fartyg utan kapten, styrmän och en besättning som inte kan läsa sjökort.

Klippt ur rapporten:
Förbättringsområden
-  Något egentligt förprojekt med tillhörande projektgrupp bedrevs inte vilket varit
negativt bl.a för att personer då helt enkelt varit mera insatta inför genomförandet.
Detsamma gäller kostnadsbilden då tex offerter inte fanns för vitala delar av
kostnadsmassan (skattning låg då till grund för budgeten)

- Projektledare saknades till dag före uppstart vilket påverkat projektet negativt. Fick ta
över utan att ha varit inblandad i förarbetet

- Hade en projektgrupp bildats med deltagande utav Kalix kommun, Billerud och ”bra
konsulter” hade förprojektet haft en bättre kvalite

- Konsulterna saknade projekteringsledare vilket innebar att samordning mellan
tekniknivåerna saknades på konsultnivån. Rättades till men var negativt från starten av
projektet

- Utökningen av farledsbredden innebar att ”allt” i princip fick göras om (mera
muddermassor, större invallningar etc). Kom oförutsett och innebar en
kostnadsdrivning av stora mått

- Kajerna skulle ha haft en bättre statusbedömning. Med ett bättre förarbete kunde ”en
kajsalternativet” ev ha kommit upp i dagen tidigare

- Erfarenhetsutbyte med genomförda ”sugmuddringsprojekt” hade varit värdefullt att ha
då detta var en teknik som konsulter och projektledning hade låg kunskap om.

- Invallningarna i ett industriområde kan ifrågasättas pga många svårigheter avseende
mark och sjöförhållanden. Med facit i hand skulle andra alternativ ev ha varit bättre

- Att hantera internationella företag som tex muddringsföretaget kräver både kunskap
och också en mycket bra organisation hos beställarsidan. Uppkomna diskussioner och
problem hade ev kunnat förutses om erfarenhetsbyggande hunnits med i förprojektet.

Det sägs i slutrapporten att p.g.a Sjöfartsverkets ändrade regler var man tvungen att under projektets gång utföra en simulering av farledsbredd/djup och att detta medförde att farledsbredden ökade från 46 meter till 58 meter.

Tittar man lite på tidsaxeln i projektet ser det ut så här

2010-06-14 -- 2010-06-16 Simulering
2010-06-24 Strukturfondspartnerskapet beviljar medel till muddringsprojektet
2010-08-08 Rapport från simulering med rekommendationer om en farledsbredd på 58 meter.
2010-10-11 Förfrågningsunderlaget för invallningsjobbet baserat på 46 m farledsbredd publiceras
2011-01-13 Lennart Vikström utses till projektledare
2011-01-19 Invallning upphandlas (46 meter farledsbredd)
2011-02-11 Invigning av projekt
2011-02-21 Kommunstyrelsen tillsätter en styrgrupp

För övrigt så skrev SjöV i sitt remissvar till den första ansökan om tillstånd redan 2007 bl.a följande där de ser nödvändigheten av en breddning av farleden

Yttrande över tillståndsansökan, mål M 279-07 från Kalix
kommun om muddring av farleden till Karlsborg.

Med utgångspunkt från dessa handlingar har Sjöfartsverket intet att erinra i ärendet Sjöfartsverket tillstyrker därför Kalix kommuns ansökan om tillstånd. Som skäl anger Sjöfartsverket nödvändigheten av fördjupning och breddning av farleden till internationell standard.

En breddning av farleden kan inte ha kommit som en överraskning om någon läst och förstått innebörden i remissvaret och simuleringsrapporten.

Det framgår också från rapporten att det var Billerud som till slut slog back.

Omtaget som gjordes på initiativ av Annica Bresky Billerud var helt nödvändigt pga
de kostnader som förutsågs bli fallet om inget gjorts som minskat kostnaderna. De
diskussioner som då förelåg i både styrgrupp och projektledning var genomgripande
och ärliga vilket förde alla de berörda personerna närmare varandra i tankesätt och
beslutsamhet

Jag tycker inte vi ska skälla alltför mycket på Lennart V. Han blev anställd som kapten av rederiet Kalix Kommun på en skuta som redan kastat loss på väg mot en destination alla visste var fel. Besättningen var inkompetent och naturligtvis slutade det på grund.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här
Slutrapport – Muddring av farled och hamn i Karlsborg

1 kommentar:

  1. Myglet att få bort sjöfartskompenta personer förödande. Beslut sist på dagordningen när alla är på väg hem förödande. Kompleteringsmuddra för Vintersjöfart och till sågkajen att bli hamn.

    SvaraRadera